ALBERO

EN BLICK MOT FRAMTIDEN

Albero är en respektfull radikal som slår vakt om och kompletterar den befintliga miljön. Byggnaden kombinerar både de nya funktionerna och fasadvärlden med den befintliga stadsstrukturen och områdets historia. Albero kombinerar arbete, fritid och upplevelser på ett nytt sätt.

De urbana utrymmena bildar Alberos rötter: fotgängarna, cyklisterna, trafiken, växtligheten och de grundläggande materialen bildar en interaktiv helhet. Albero utgår från höjderna på de befintliga byggnaderna och kombinerar de olika skalorna i byggnaderna i området. Helsingfors centralstation förblir dominerande i stadsbilden.

Helheten är indelad i mindre delar enligt proportion och höjd, och skapar attraktiva rutter och urbana utrymmen, platser för möten och interaktioner. Atriumet i korsningen av rutterna som går genom byggnaden utgör byggnadens hjärta.

Serien av torg och utomhusområden förenar Tölöviken med de södra delarna av det marina Helsingfors. Albero omges av ett urbant grönt som fortsätter genom inomhusområdena till takterrasserna. Helsinki Well, en påminnelse om ett traditionellt inslag på städernas torg, betonar Stationsplatsens speciella karaktär.

Albero, en strukturellt optimerad hybrid gjort i trä, representerar framkanten av dagens tekniska lösningar både gällande användbarhet och livscykeleffektivitet. Albero utgör en helhet som fungerar som en ny kontaktpunkt: en plats där man arbetar, vistas och njuter av stadslivet i ett ständigt föränderligt Helsingfors.

Kommentera förslagen på tjänsten Kerro kantasi 25.10.2021-8.11.2021