Usein kysytyt kysymykset

Kilpailusta

Miksi arkkitehtuurikilpailu järjestetään kutsukilpailuna?

Kutsukilpailu järjestetään siksi, että tehtävä on selkeästi rajattu ja jotta mukaan saataisiin myös kansainvälisiä toimijoita. Kohde on merkittävä, joten on tärkeää varmistaa korkeatasoiset ehdotukset. Tämä päämäärä on helpompi saavuttaa suljetulla kilpailulla: avoimessa kilpailussa ei osallistujilta voi edellyttää samanlaista perehtymisen tasoa. Kilpailijoiden valinnassa edellytettiin aiempia näyttöjä vastaavista hankkeista. Kilpailijat on valittu esikarsinnan kautta, joten kilpailussa on varmasti mukana erittäin vahva ja kansainvälisestikin kiinnostava joukko toimistoja.

Ketkä ovat kilpailun järjestäjät?

Kilpailun järjestäjänä toimii Elielin kehitys Oy yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Kokonaan suomalaisen Elielin kehitysyhtiön muodostavat alueen kiinteistönomistajat Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR, SOK, Exilion Real Estate sekä kiinteistökehittämiseen ja -sijoittamiseen erikoistunut Evata Partners.

Järjestetäänkö kilpailu yhteistyössä SAFA:n kanssa?

Kyllä: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Maisema-arkkitehtiliitto MARK ovat olleet mukana kilpailun järjestämisessä alusta lähtien. Arkkitehtuurikilpailun kilpailuohjelma on SAFA:n ja MARK:n kilpailutoimikuntien hyväksymä ja molemmilla liitoilla on edustaja myös kilpailun tuomaristossa. Kilpailun järjestäjät ovat halunneet saada liittojen vahvan kilpailuosaamisen käyttöönsä varmistaakseen arkkitehtuurikilpailun korkean laadun ja sujuvat järjestelyt.

Kuinka tuomariston jäsenet on valittu?

Tuomariston jäsenet edustavat kilpailun järjestäviä tahoja: Elielin Kehitys Oy:tä ja Helsingin kaupunkia. Lisäksi mukana varmistamassa lopputuloksen korkean tason on asiantuntijajäsenet Suomen arkkitehtiliitto SAFA:sta, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK:sta sekä kansainvälinen asiantuntijatuomari.

 Millaisia lähtökohtia kilpailutöille on annettu?

Kilpailuohjelma on laadittu yhteistyössä kilpailun järjestäjien ja kaavoittajan kanssa. Ohjelman laatimisessa on kuultu laajasti asiaan liittyviä kaupungin eri viranomaistahoja. Alueen historiallinen ja kaupunkikuvallinen merkitys korostuu ohjelmassa, esimerkiksi tietyt säilytettävät kaupunkinäkymät sekä kilpailualueen liittyminen ympäröiviin rakennuksiin on määritelty. Alueesta on tehty useita selvityksiä, jotka ovat kilpailijoiden käytössä.

Millaisia kriteerejä voittajaehdotuksen pitää täyttää?

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, kuinka suunnitteluohjelmassa esitetyt suunnitteluperiaatteet on otettu huomioon. Kilpailulla pyritään löytämään suunnitteluratkaisu, joka alueen erityispiirteet ja kaupunkikuvalliset lähtökohdat huomioiden tarjoaa riittävän maankäytön tehokkuuden, laadukkaita julkisten katu- ja aukiotilojen ratkaisuja sekä monipuolisen toiminnallisen sisällön toimistotyöpaikoista ja kaupasta vapaa-ajan palveluihin ja kohtaamispaikkoihin.

Kilpailuohjelmassa mainitut arvostelukriteerit ovat:

Kaupunkitilallinen laatu 

 • Alueen arvokkaiden ominaispiirteiden huomioiminen uudisrakentamisen suunnittelussa, erityisesti tulee huomioida kaupunkirakenteen arvokkaat piirteet ja kulttuurihistorialliset arvot
 • Omaleimaisen, viihtyisän ja miellyttävän julkisen ulkotilan muodostaminen alueella
 • Asema-aukion liittyminen osaksi Päärautatieaseman edusaukioiden sarjaa
 • Arkkitehtoninen ja maisema-arkkitehtoninen kokonaisratkaisu

Toiminnallisuus 

 • Uudisrakentamisen toimintojen sisältö, uskottavuus, sijoittuminen ja suhde kokonaisuuteen sekä olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen
 • Mitoitukseltaan riittävät julkiset ulkotilat turvallisen kävelyn ja oleskelun mahdollistamiseksi
 • Maanpäällisten ja maanalaisten toimintojen kytkeytyminen
 • Kivijalkaliiketilojen ja niiden edustojen suhde olemassa olevaan ympäristöön
 • Eri liikennemuotojen, etenkin jalankulun, luontevat esteettömät reitit ja sujuva yhteensovittaminen

Toteutettavuus 

 • Suunnitteluratkaisun kokonaistalous ja toteutettavuus ottaen huomioon rakennuspaikan perustamisen vaativuus, rakennuskustannukset ja riittävä maankäytön tehokkuus
 • Kestävän rakentamisen periaatteet
 • Huollon ja pysäköinnin toimivuus

Kokonaisratkaisun toimivuutta, laatua ja kehityskelpoisuutta pidetään tärkeämpänä kuin yksittäisiin arviointikriteereihin vastaamista.

Hankkeesta

Mitä alueelle viime kädessä rakennetaan? Kauppakeskus, hotelli, toimistoja?

Alueen uudisrakentaminen on toiminnoiltaan liike-, toimi-, palvelu- ja kulttuuritilaa. Uudisrakentamisen ensimmäisten kerrosten (vähintään kaksi alinta kerrosta maantasosta lukien) tulee olla liiketilaa ja kulttuuripalvelujen tilaa, ylemmät kerrokset voivat olla toimitilaa. Alueelle ei voi sijoittaa asumista tai pitkäaikaista majoitustoimintaa. Hotellitoiminta osana kokonaisuutta on mahdollinen.

Miksi alueelle tulee lisää toimitilaa? Onko sille kysyntää näinä aikoina?

Helsingin keskustan alueella on jatkuva kysyntä korkeatasoiselle toimitilalle. Keskustassa ei ole ollut mittavia toimitilahankkeita viime vuosina, sillä toimitilarakentaminen on keskittynyt pääasiassa ydinkeskustan ulkopuolelle. Elielin alue on julkisen liikenteen risteyskohta ja erittäin helposti saavutettava keskeinen paikka, jolle on taatusti kysyntää.

Mitä toimintoja katutasoon tulee?

Uudisrakentamisen ensimmäisten kerrosten (vähintään kaksi alinta kerrosta maantasosta lukien) tulee olla liiketilaa ja kulttuuripalvelujen tilaa, ylemmät kerrokset voivat olla toimitilaa.

Mitä uutta hanke tuo kaupunkilaisille?

Hankkeen on tarkoitus täydentää, eheyttää ja elävöittää Elielin- ja Asema-aukion alueen kaupunkirakennetta huomioiden alueen arvokas ympäristö sekä parantaa merkittävästi Helsingin keskustan jalankulkijamäärältään vilkkaimman kävely-ympäristön viihtyisyyttä, turvallisuutta ja yhteyksiä.

Eikö Helsingissä ole jo riittävästi kauppakeskuksia?

Hankkeen suunnittelussa otetaan luonnollisesti tarkoin huomioon olemassa olevien liiketilojen vaikutukset, eikä ole kenenkään intresseissä rakentaa mitään sellaista, jolle kyseisellä alueella ei ole tarvetta ja kysyntää.

Paikalle rakentaminen tulee olemaan hyvin kallista. Onko hankkeessa järkeä?

Hankkeeseen lähtevät tahot ovat huippuluokan kiinteistöalan ammattilaisia, jotka ovat teettäneet erittäin perinpohjaisen markkina-analyysin alueesta. Ei ole mitään syytä epäillä, etteikö hanke olisi taloudellisesti järkevä.

Käytetäänkö hankkeeseen julkista rahaa?

Kilpailu ja hanke on täysin Elielin kehitys Oy:n rahoittama. Helsingin kaupunki vastaa omista kustannuksistaan. Helsingin kaupungille ei koidu kilpailusta ylimääräisiä kuluja.

Mitä tapahtuu alueen vanhoille, arvokkaille rakennuksille?

Aluetta rajaavat arvorakennukset ovat kaikki suojeltuja ja ne eivät sisälly kilpailun piiriin. Kilpailun arvioinnissa tullaan huomioimaan erityisen tarkasti sitä, miten arvokas kaupunkiympäristö on otettu huomioon ja kuinka ehdotus liittyy olemassa olevaan rakennuskantaan.

Miten arkkitehtuurikilpailulla pidetään huolta siitä, että rakennus sopii alueen nykyiseen arkkitehtuuriin?

Kilpailuohjelmassa on annettu tarkat reunaehdot. Erityisinä suojeltuina maamerkkirakennuksina mainitaan päärautatieasema, Sokos ja Postitalo, joiden erityispiirteet tulee huomioida suunnittelussa. Tuomaristossa on erittäin laaja asiantuntemus arkkitehtuurista ja Helsingin kaupungin rakentamisesta.

Säilyykö ravintola Vltavan rakennus?

Vltava-rakennuksen arvokkaita piirteitä ovat sen alkuperäiset julkisivut etelässä ja lounaassa, ja rakennus pyritään säilyttämään suunnitteluratkaisun niin mahdollistaessa. Kilpailussa on mahdollista esittää myös rakennuksen korvaamista uudella, mikäli säilyttämistä ei koeta mahdolliseksi hyvän kokonaisratkaisun saavuttamiseksi.

Hankkeen on mainittu parantavan kaupunkilaisten turvallisuutta. Miten?

Elielinaukio on keskeisellä paikalla. Sen kävelyolosuhteiden parantamisella on suuri potentiaali linkittää turvallisesti yhteen aluetta ympäröivät, mutta tällä hetkellä toisistaan erilliset kävelyalueet, joita käyttävät päivittäin kymmenet tuhannet ihmiset.

Vuoropuhelu ja vaikuttaminen

Voiko yleisö vaikuttaa kilpailun lopputulokseen?

Kilpailuehdotukset esitellään uusieliel.fi-sivustolla pian kilpailuajan päättymisen jälkeen. Yleisön kommentointia varten perustetaan Kerro kantasi-kysely, jossa pyydetään palautetta töistä ja ideoita jatkotyöstöä varten. Kilpailun sihteeristö toimittaa saadun palautteen tuomaristolle, ja sitä hyödynnetään myös kilpailun tuomaroinnissa.

Toteutetaanko voittajatulos sellaisenaan automaattisesti?

Kilpailun voittanut ehdotus toimii alueen kaavoituksen lähtökohtana, mutta ehdotusta voidaan kehittää hankkeen edetessä muun muassa huomioimalla yleisöpalautteissa esiin tuodut ideat. Näin ollen voittajaehdotusta ei välttämättä toteuteta sellaisenaan, vaan se toimii lopputuloksen pohjana.

Aikataulu

Miten päätöksenteko asiassa etenee voittajan valinnan jälkeen?

Kilpailun ratkettua aloitetaan alueen kaavoitustyö, jonka valmistuttua kaava siirtyy kaupunginvaltuuston käsittelyyn. Kohteen hankesuunnittelu jatkuu koko kaavoitusprosessin ajan ja toteutussuunnittelua tullaan käynnistämään samanaikaisesti kaavan valmistelun kanssa. Kaavoitustyön etenemistä voi seurata Helsingin kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Alueen tulevaisuus

Meneekö Elielinaukio aivan tukkoon?

Elielinaukiolle tulee lisää tilaa, kun keskustan liikennejärjestelmäuudistuksen myötä alueen liikennejärjestelyt muuttuvat. Täydennysrakentaminen parantaa alueen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä erityisesti jalankulkijoiden näkökulmasta. Kilpailussa etsitään ratkaisua kaupunkitilan kehittämiseksi sen aukioluonnetta vaarantamatta. Arkkitehtuurikilpailun suunnitteluperiaatteissa edellytetään, että alueelle on suunniteltava tiiviin kävelykeskustarakenteen lisäksi avointa aukiotilaa.

Kuinka pitkään rakennustyöt tulevat kestämään?

Rakentaminen tullee tapahtumaan vaiheittain, koska muun muassa alueen liikennejärjestelyt muuttuvat ja kaupungin keskeisen alueen toimivuus, kevyen liikenteen läpikulku ja ympäröivien kortteleiden huolto pitää turvata koko hankkeen ajan. Rakentamisaikataulu tarkentuu kilpailun jälkeen, kun tiedetään toteutettava hankekokonaisuus.

Siirtyvätkö bussit pois Elielinaukiolta?

Päätökset asiassa tekee HSL/Helsingin kaupunki, eikä arkkitehtuurikilpailu ota liikennejärjestelyihin sinänsä kantaa. Alueen kehittämisen lähtökohtana on, että nykyinen Elielinaukion bussiliikenne saadaan sijoitettua mm. Kampin terminaaliin.

Miten jalankulkijat huomioidaan?

Yksi Helsingin keskeisistä kehityskohteista kävelykeskustan osalta on Rautatieaseman ympäristö, josta Asema- ja Elielinaukio käsittävät suuren osan. Kävelykeskustan kehittämisellä pyritään turvaamaan keskustan elinvoimaisuus ja luoda paremmat puitteet keskustassa oleskelulle, vilkkaalle kaupunkielämälle ja kaupunkitapahtumille sekä parantaa jalankulun turvallisuutta ja sujuvuutta.

Miten pyöräilijät huomioidaan?

Keskustan polkupyöräverkosto uudistuu ja paranee koko ajan ja Elielinaukio on sijainniltaan myös polkupyöräliikenteen kannalta erittäin keskeinen ja helposti saavutettava. Elielinaukion ympäristön pyöräverkko paranee rautatien alittavan pyöräilytunnelin ja uusien polkupyöräpysäköintipaikkojen myötä.

Miten hanke vaikuttaa Pisararataan?

Uuden Pisararadan myötä paikallisjunaliikenne ohjataan maan alle keskusta-alueella. Uusia maanalaisia juna-asemia tullaan avaamaan Töölöön, keskustaan sekä Hakaniemen metroaseman yhteyteen.

Liikennöinti Pisararadalla aloitetaan aikaisintaan 2030-luvulla. Rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty, mutta suunnittelu on erittäin pitkällä ja Helsingin kaupungin näkemyksen mukaan hanke toteutetaan. Tällä hankkeella ei ole suoranaista erillistä vaikutusta hankkeen etenemiseen ja radan edellyttämät varaukset otetaan suunnittelussa huomioon.

Miten hanke vaikuttaa Kruunuratikoihin?

Vuonna 2026 valmistuvan raideyhteyden keskustasta Laajasaloon, eli ns. Kruunuratikoiden, päätepysäkki on suunniteltu Rautatieaseman edustalle. Hankkeen rakentaminen alkaa 2021, eikä tällä hankkeella ole suoranaista erillistä vaikutusta Kruunuratikoiden etenemiseen. Radan edellyttämät varaukset otetaan suunnittelussa huomioon.

Miten liikenne järjestetään uudessa suunnitelmassa?

Rautatieaseman ympäristön rooli seudullisen joukkoliikenteen solmupisteenä vahvistuu entisestään tulevaisuudessa. Uusia pikaraitiolinjoja tulee jo vuoteen 2030 mennessä keskustaan Kruunuvuorenrannan lisäksi Kallion ja Töölön kautta pohjoisen suunnasta.

Miten autoilu ja pysäköinti järjestyy?

Aseman alueen liikennejärjestelyt tulevat muuttumaan Helsingin keskustan liikennesuunnitelman mukaisesti. Yksityisautoilu tulee alueella vähenemään, mutta alueelle pääsee tulevaisuudessakin autolla. Autopysäköinnin osalta Elielinaukion oman pysäköintilaitoksen lisäksi alueen läheisyydestä löytyy useita pysäköintilaitoksia kävelyetäisyydellä, jotka täydentävät Elielinaukion omaa pysäköintitarjontaa.

Mihin taksit siirtyvät?

Uuden Elielin taksiyhteys toteutetaan siten, että osa taksiliikenteestä tulee siirtymään kellaritasolle.