Frågor och svar

Om tävlingen

Varför anordnas arkitekttävlingen som en inbjudningstävling?

Formatet är en inbjudningstävling för att tydligt avgränsa uppgiften och engagera även internationella aktörer. Eftersom det är fråga om ett betydande objekt, är det viktigt att säkerställa att förslagen håller hög nivå. Det här målet är lättare att uppnå genom en sluten tävling: i en öppen tävling kan man inte förutsätta att deltagarna fördjupar sig i ämnet på samma nivå. Vid valet av deltagare förutsattes meriter från tidigare liknande projekt. Deltagarna i tävlingen har valts genom en förhandsuttagning, vilket säkrar att mycket starka och även internationellt sett intressanta byråer kommer att medverka.

Vem är tävlingsarrangör?

Tävlingen arrangeras av utvecklingsbolaget Elielaukion kehitys Oy tillsammans med Helsingfors stad. Det helt finska utvecklingsbolaget består av områdets fastighetsägare Ilmarinen, OP-Vuokratuotto, VR och SOK, Exilion Real Estate och Evata Partners, ett företag som är specialiserat på fastighetsutveckling och -investering.

Hur har jurymedlemmarna valts?

Jurymedlemmarna representerar tävlingsarrangörerna: Elielinaukion kehitys Oy och Helsingfors stad. Expertmedlem från Finlands landskapsarkitektförbund och en internationell expertdomare är dessutom med för att säkerställa att slutresultatet håller hög nivå. Arkitekturspecialisten utvaldes utifrån tävlarnas förslag. Juryns ordförande är vice borgmästare Anni Sinnemäki.

Vilka är utgångspunkterna för tävlingsbidragen?

Tävlingsprogrammet har tagits fram i samarbete med tävlingsarrangörerna och planläggaren. Programmet har utarbetats i brett samråd med de olika berörda myndigheterna i staden. Områdets historiska och urbana betydelse lyfts fram i programmet, till exempel har man fastställt sådana delar av stadsbilden som ska bevaras och hur området som tävlingen gäller ansluter sig till de omgivande byggnaderna. Området har granskats genom flera utredningar som är tillgängliga för tävlingsdeltagarna.

Vilka kriterier bör det vinnande förslaget uppfylla?

Utvärderingen uppmärksammar hur planeringsprogrammets planeringsprinciper har tagits i beaktande. Syftet med tävlingen är att hitta en planeringslösning som med hänsyn till regionens särdrag och stadsbild har tillräckligt effektiv markanvändning, högklassiga lösningar för offentliga gator och öppna platser, samt mångsidiga funktioner för såväl kontor och handel som för fritidstjänster och mötesplatser.  

Tävlingsprogrammet innehåller följande bedömningskriterier: 

Kvalitet i anslutning till stadsrummet  

 • Vid planeringen av nybyggnation måste uppmärksamhet fästas vid områdets värdefulla särdrag, särskilt beträffande stadsstruktur och kulturhistoriska värden
 • Att utforma ett särpräglat, trivsamt och tilltalande offentligt utomhusrum i området
 • Stationsplatsen ansluter sig till de öppna platser som omger Järnvägsstationen
 • En arkitektonisk och landskapsarkitektonisk helhetslösning

Funktionalitet

 • Nybyggnationens funktioner, deras innehåll, trovärdighet, placering och relation till helheten samt den befintliga stadsstrukturen
 • I tillräcklig mån dimensionerade offentliga utomhusrum för att möjliggöra att det är säkert att promenera och vistas på de här platserna
 • Att sammanföra funktioner ovanpå och under jorden
 • Förhållandet mellan affärslokaler i gatuplan och den befintliga miljön
 • Tillgänglighet och smidig samordning av de olika transportsätten, särskilt med tanke på fotgängare

Genomförbarhet  

 • Planeringslösningens helhetsekonomi och genomförbarhet, med hänsyn till hur krävande byggarbetsplatsens grundläggning är, byggkostnader och tillräckligt effektiv markanvändning
 • Principer för hållbart byggande
 • Underhålls- och parkeringsfunktioner

Helhetslösningens funktionalitet, kvalitet och utvecklingsmöjligheter prioriteras framom hur väl lösningen uppfyller enskilda bedömningskriterier. 

Om projektet

Vad är det som i slutändan byggs i området? Affärscentrum, hotell, kontor?

Områdets nybyggnation omfattar affärs-, kontors, service- och kulturlokaler. Nybyggnationens första våningar (åtminstone de två lägsta våningarna från marknivå) måste ha affärslokaler och lokaler för kulturella tjänster. De övre våningarna kan bestå av kontorslokaler. Det är inte möjligt att ha bostäder eller långvarig inkvartering i området. Hotellverksamhet som en del av helheten är möjlig.

Varför byggs det mer kontorslokaler i området? Finns det efterfrågan för dem i dessa tider?

Det finns en ständig efterfrågan för kontorslokaler av hög kvalitet i Helsingfors centrum. Det har inte funnits några omfattande lokalprojekt i centrum under de senaste åren, eftersom byggverksamheten huvudsakligen har koncentrerats utanför kärncentrum. Eliels område ligger i en knutpunkt för kollektivtrafiken, är mycket lätt åtkomligt och centralt beläget, och är garanterat eftertraktat.

Vilka är funktionerna på gatunivå?

Nybyggnationens första våningar (åtminstone de två lägsta våningarna från marknivå) måste ha affärslokaler och lokaler för kulturella tjänster. De övre våningarna kan bestå av kontorslokaler.

Vad tillför projektet stadsborna?

Projektet är avsett att komplettera, förenhetliga och liva upp stadsstrukturen vid Elielplatsen och Stationsplatsen med beaktande av områdets värdefulla miljö. Projektet för förnyelse av området ingår i en större helhet för utveckling av området kring järnvägsstationen, där man vill göra Elielplatsen och Stationsplatsen till en trivsam och levande del av promenadcentrum. Målet är att avsevärt förbättra trivseln, säkerheten och kommunikationerna i den kvantitativt sett livligaste promenadmiljön i Helsingfors centrum.

Finns det inte redan tillräckligt många affärscentrum i Helsingfors?

Projektplaneringen tar naturligtvis hänsyn till de befintliga affärslokalerna och deras inverkan. Det ligger inte i någons intresse att bygga något sådant som det inte finns behov och efterfrågan för i området.

Det kommer att bli mycket kostsamt att utföra bygget. Är projektet vettigt?

De aktörer som tar sig an projektet är framstående experter inom fastighetsbranschen och har utfört en mycket grundlig marknadsanalys av området. Det finns ingen anledning att tvivla på att projektet inte skulle vara ekonomiskt förnuftigt.

Kommer offentliga medel att användas till projektet?

Tävlingen och projektet finansieras helt och hållet av Elielinaukion kehitys Oy. Helsingfors stad står för sina egna kostnader. Tävlingen medför inga extra kostnader för Helsingfors stad.

Vad händer med de gamla, värdefulla byggnaderna i området?

De värdefulla byggnaderna som avgränsar området är alla skyddade och ingår inte i tävlingen. Vid utvärderingen av tävlingsbidragen kommer särskild uppmärksamhet att fästas vid hur den värdefulla stadsmiljön har tagits i beaktande och på vilket sätt förslaget kopplas samman med det befintliga byggnadsbeståndet.

Hur säkerställer arkitekttävlingen att byggnaden passar in i områdets nuvarande arkitektur?

Tävlingsprogrammet har noggranna randvillkor för nya byggnader. De byggnader som beskrivs som särskilda, skyddade och med karaktär av landmärken är centralstationen, Sokos och Posthuset. De här byggnadernas särdrag ska beaktas vid planeringen. Juryn har en mycket bred kompetens inom arkitektur, samt av byggande i Helsingfors stad.

Kommer restaurang Vltavas byggnad att bevaras?

Värdefulla egenskaper hos byggnaden är dess ursprungliga bevarade fasader i söder och sydväst. Byggnaden bör i första hand bevaras när planeringslösningen tillåter, eller alternativt bör dess mest värdefulla delar bevaras som en del av planeringslösningen.

Hur höga byggnader planeras i området?

Området är inte en plats för egentligt högt byggande, men det definieras i generalplanen som ett område med centrala aktiviteter och med stadsstruktur, som är tätare än i omgivningen. På Elielplatsen anpassar den maximalt tillåtna höjdpositionen sig till det omgivande byggnadsbeståndet, och Posthusets takhöjd och järnvägsstationens höjd på Stationsplatsen måste beaktas i tävlingsförslagen.

Det har sagts att projektet förbättrar stadsbornas säkerhet. Hur?

Förtydligandet av gång- och cykelleder och förbindelser på Elielplatsen och Stationsplatsen kommer att förbättra områdets säkerhet och göra att gång- och cykeltrafik blir trevligare. Målet med tävlingen är att utrymmet blir mer och mer en mötesplats där människor kommer att trivas.

Dialog och påverkan

Kan allmänheten påverka slutresultatet?

Tävlingsförslagen presenteras på webbplatsen nyaeliel.fi strax efter att tävlingstiden gått ut. Allmänheten kan kommentera förslagen i enkättjänsten Kerro kantasi, där man kan ge respons om de olika arbetena och komma med idéer för vidare bearbetning. Tävlingssekretariatet vidarebefordrar responsen till juryn som kommer att utnyttja den vid tävlingens bedömning.

Kommer det vinnande förslaget att genomföras som sådant?

Det vinnande förslaget fungerar som utgångspunkt för planläggningen av området. Förslaget kan utvecklas under projektets gång, bland annat genom att man beaktar idéer som framförts i allmänhetens respons. Därmed genomförs det vinnande förslaget inte nödvändigtvis som sådant, utan tjänar som grund för det slutliga resultatet.

Tidsplan

Hur fortskrider beslutsprocessen efter att vinnaren har utsetts?

Planläggningen av området inleds när tävlingen är avslutad. När planläggningen är klar går planen vidare till stadsfullmäktige. Objektets projektplanering fortsätter under hela planläggningsprocessen. Genomförandeplaneringen inleds samtidigt som planen kommer till beredning. Det går att följa med planläggningsarbetet på Helsingfors stads webbplats på adressen kartta.hel.fi/suunnitelmat.

Områdets framtid

Kommer Elielplatsen att byggas fast?

Mer utrymme kommer att frigöras vid Elielplatsen då områdets trafikarrangemang ändras i och med att trafiksystemen i centrum förnyas. Kompletteringsbyggandet och tydligare rutter förbättrar områdets användbarhet och trivsel, särskilt för fotgängare. Tävlingen söker lösningar för utvecklingen av ett stadsrum utan att äventyra dess öppna karaktär. Områdets naturliga rutter beaktas i planeringen. Arkitekttävlingens planeringsprinciper förutsätter att området har öppen plats utöver en tät fotgängcentrumstruktur.

Hur länge kommer byggnadsarbetet att pågå?

Byggandet kommer att ske stegvis, eftersom bland annat trafikarrangemangen i området ändras. Det centralt belägna områdets funktioner, genomfarter för lätt trafik och underhållet för de omgivande kvarteren måste säkerställas under hela projektet. Tidtabellen för byggandet preciseras efter tävlingen när man vet i vilken form projekthelheten ska genomföras.

Flyttas bussarna bort från Elielplatsen?

Besluten i det här ärendet fattas av HRT/Helsingfors stad, varvid arkitekttävlingen inte tar ställning till trafikarrangemangen som sådana. Utgångspunkten för utvecklingen av området är att busstrafiken vid den nuvarande Elielplatsen kan placeras bl.a. i Kampens terminal.

Hur beaktas fotgängarna?

Ett av Helsingfors viktigaste utvecklingsobjekt i fråga om fotgängarcentrum är Järnvägsstationens miljö, av vilken Stations- och Elielplatsen utgör en stor del. Syftet med utvecklingen av ett fotgängarcentrum är att trygga centrumområdets livskraft och skapa bättre förutsättningar för vistelse i centrum, livligt stadsliv och stadsevenemang samt förbättra säkerheten och smidigheten för fotgängare.

Hur beaktas cyklisterna?

Cykelnätet i centrum förnyas och förbättras ständigt. Elielplatsens läge är mycket centralt och lättillgängligt för cykeltrafik. Cykelnätet runt Elielplatsen förbättras genom cykeltunneln som ska gå under järnvägen och genom nya cykelparkeringar.

Vilken inverkan har projektet på Centrumslingan?

Lokaltågstrafiken flyttas under jorden i och med den nya Centrumslingan. Nya underjordiska tågstationer ska öppnas i Tölö, centrum och i samband med Hagnäs metrostation. Centrumslingan tas i bruk tidigast under 2030-talet. Något byggbeslut har ännu inte fattats, men planeringen har kommit mycket långt och enligt Helsingfors stad kommer projektet att genomföras. Det här projekt har ingen direkt inverkan på projektets framskridande och de reservationer som krävs för slingan beaktas vid planeringen.

Vilken inverkan har projektet på Kronobroarnas spårvägsförbindelse?

Ändhållplatsen för spårvägsförbindelsen centrum–Degerö, dvs. Kronobroarnas spårvägsförbindelse som färdigställs 2026, är planerad intill Järnvägsstationen. Projektets byggskede inleds 2021, vilket medför att projektet inte har någon direkt inverkan på hur Kronobroarnas spårvägsförbindelse framskrider. De reservationer som krävs för linjen beaktas vid planeringen.

Hurdana blir trafikarrangemangen i den nya planen?

Järnvägsstationens roll som knutpunkt för den regionala kollektivtrafiken kommer att stärkas ytterligare i framtiden. Nya snabbspårslinjer kommer till centrum redan före 2030, förutom Kronobroarna kommer det även en linje från norr via Berghäll och Tölö.

Hur går det med bilkörning och parkering?

Trafikarrangemangen i stationsområdet kommer att förändras i enlighet med Helsingfors stads trafikplan för centrum. Privatbilismen minskar i området, men det blir möjligt att nå området med bil även i framtiden. Postgatan ska bli en promenadvänlig gata. Under planläggningsprocessen kommer det att undersökas hur trafik från Mannerheimvägen till Brunnsgatan ska anordnas. När det gäller bilparkering, finns det utöver Elielplatsens egen parkeringsanläggning flera parkeringsanläggningar inom promenadavstånd från området, vilka kompletterar Elielplatsens utbud på parkeringsplatser.

Vart ska taxibilarna flyttas?

Den nya Elielplatsens taxiförbindelse och angöringstrafik genomförs så, att en del av trafiken förflyttas till källarnivå.