Dataskyddsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Sitowise Oy

FO-nummer: 2335445-0

Adress: Befästningsvägen 6 D

Postnummer: 02600

Postanstalt: Esbo

Telefonnummer: 020 747 6000

2. Person som sköter registerärenden

Företag: Sitowise Oy

Namn: Mari Fabritius

Adress: Befästningsvägen 6 D

Postnummer: 02600

Postanstalt: Esbo

Telefonnummer: 044 427 9393

E-post: mari.fabritius@sitowise.com

3. Registrets användningssyfte

De personuppgifter som samlas in används för:

Kommunikation som hänför sig till konkurrens.

4. Grund för insamling och behandling av data

Uppgifter om kunden samlas in och behandlas med kundens samtycke.

5. Uppgifter som registret innehåller

E-postadress för personen som fyller i blanketten.

6. Hur länge uppgifterna sparas

Personuppgifterna sparas i en månad efter att tävlingen är avgjord.

7. Källor som i regel används

Uppgifterna samlas in i registret:

av personen själv.

8. Regelmässig utlämning av uppgifter och överföring av uppgifter till länder utanför EU eller EES

I regel lämnas uppgifter inte ut utanför företaget i andra sammanhang än offentliggörandet av resultatet av tävlingen.

9. Skydd av registret

Data överförs via en SSL-skyddad förbindelse.

Elektroniska data skyddas med en brandvägg, användarnamn och lösenord.

Tillträde till uppgifterna är begränsat till de personer som är anställda hos den personuppgiftsansvariga som behöver uppgifterna i sina arbetsuppgifter.

10. Automatiserat beslutsfattande

Automatiserade enskilda beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) görs inte.

11. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att granska vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i personuppgiftsregistret. En undertecknad skriftlig begäran om granskning ska skickas till den person som ansvarar för registerärenden.

Rätten att granska är kostnadsfri när den utnyttjas högst en gång om året.

Den registrerade har rätt att begära att felaktiga eller föråldrade uppgifter rättas eller raderas eller att uppgifter överförs från ett system till ett annat. Han eller hon har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt tidigare samtycke till behandlingen av uppgifterna eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.

Den registrerade har också rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för direkt marknadsföring.